Vyberte stránku

GDPR | Zásady ochrany osobních údajů



Ochranu Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí nebereme na lehkou váhu a děláme vše pro to, aby byly dostatečným způsobem zajištěny. S osobními údaji nakládáme zcela v souladu s platnou právní úpravou.

V tomto dokumentu Vám objasníme, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem, jak je využíváme, co děláme pro to, aby byly v bezpečí, a jaká práva můžete vůči nám uplatnit.


 

Správce osobních údajů

Správcem Vašich údajů je společnost Asociace chytrého bydlení se sídlem Palackého 491, Holešov-Všetuly, IČ 01284894, Občanské sdružení evidované u MV ČR pod čj. VS/1-1/91213/12-R ze dne 11. 12. 2012.

Provozujeme naše služby prostřednictvím webových stránek www.achb.cz a veřejných akcí (výstavy, konference) jejichž prostřednictvím získáváme a následně zpracováváme Vaše osobní údaje.

 

Shromažďované údaje

 • Jméno, příjmení, titul
 • poštovní adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
 • IP adresu
 • Soubory cookies, případně jiné on-line identifikátory

Osobní údaje zpracováváme také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na našich stránkách, registrace na námi pořádané akce, registrace k odběru novinek apod. V takovém případě nám registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Shromažďované údaje bez nutnosti udělení souhlasu

 • V případě, že si objednáte naše služby, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy.
 • V případě, kdy to vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu
 • V případě nezbytného zpracování za účelem oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

 

Účel shromažďování údajů

Asociace chytrého bydlení shromažďuje a kontroluje vaše osobní údaje za účelem udržování členské databáze, propagaci akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných sdružením ACHB a také pro marketing a propagaci akcí pořádaných členy ACHB.

Pro účely plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Z této smlouvy vyplývá, jaké údaje musíme zpracovávat, abychom mohli splnit vše, co jsme si sjednali a co nám v souvislosti s takovou smlouvou ukládá zákon (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce). Tento účel a zákonný důvod zpracování se vztahuje i na přípravu smlouvy, jednání o podmínkách smlouvy či vedení výběrového řízení.

 1. Pro účely plnění zákonných povinností (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce, zákon o DPH, zákon o spisové a archivační službě, zákon o ochraně spotřebitele).
 2. Pro účely interní správy našeho sdružení – zpracováváme Vaše osobní údaje rovněž při plnění svých pracovně právních povinností v rámci nastavených interních procesů naší společnosti. Důvodem je např. vytváření reportů, snaha o optimalizaci procesů.
 3. Zasílání obchodních sdělení – typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných výrobků či služeb, které jsme Vám již poskytli. Nabídky můžeme zasílat, dokud nevyjádříte přání, abychom Vám takové nabídky již dále nezasílali. Dále pozvánky na školení, semináře atd.
 4. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá sdružení ACHB na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

 

Způsob komunikace s Vámi

V případě, že získáme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo pokud nastane situace, kdy zpracování osobních údajů není vázáno získáním souhlasu (plnění smlouvy), Vás budeme oslovovat prostřednictvím:

 • e-mailu
 • telefonu
 • chatu
 • sociálních sítí
 • případně dalších aplikací

 

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny nebo navazujícího jiného účelu. Pokud právní předpis přímo nestanoví konkrétní dobu, po kterou musí být osobní údaje zpracovány, máme za to, že účel zpracování trvá po dobu 10 let, kdy z této činnosti zpracování hrozí uplatnění právních nároků (zpravidla desetiletá promlčecí lhůta).

Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o stažení brožur, e-booků, registrovali se na námi pořádaný pořádanou akci (např. konferenci), odběr novinek aj bude naše sdružení zpracovávat Vaše kontaktní údaje po dobu, než partner vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale budeme oprávněni zpracovávat základní údaje o tom, proč jsme obchodní sdělení zasílali, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

Jak odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas můžete kdykoliv a bezplatně odvolat písemně na e-mail info@achb.cz, nebo zrušit kliknutím na odkaz, který je v zápatí každého zasílaného e-mailu.
Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jak osobní údaje zabezpečujeme

Naše sdružení v souladu s platnou právní úpravou zabezpečuje osobní údaje, se kterými nakládá, pomocí veškerých vhodných technických a organizačních opatření, aby s přihlédnutím k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k pravděpodobným rizikům zajistila nejvyšší možnou úroveň ochrany. Máme zavedeny bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu nebo přenosu údajů, jejich ztrátě, zničení nebo jinému možnému zneužití.

Naši spolupracovníci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Pokud údaje předáváme třetím osobám, pak jsou i tyto osoby zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

K ochraně dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, a realizujeme veškerá možná aktuálně známá opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

Buďte si prosím vědomi, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Přístup k Vašim osobním údajům / zpracovatelé

Zpracovatelem Vašich údajů je společnost Asociace chytrého bydlení se sídlem Palackého 491, Holešov-Všetuly, IČ 01284894, Občanské sdružení evidované u MV ČR pod čj. VS/1-1/91213/12-R ze dne 11. 12. 2012.

 1. Zpracovatelé – většinu činností zpracování provádí naše sdružení svépomocí, v některých případech využíváme služeb třetích osob (dále jen „zpracovatelé“). Snažíme se vybírat jen takové specialisty, kteří jsou dostatečně důvěryhodní a zabezpečují předávané osobní údaje. Zpracovatelé se smluvně zavázali poskytovat alespoň stejnou úroveň ochrany předaných osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost. Současně zpracovatele zavazujeme k povinnosti mlčenlivosti. Zpracovatel je oprávněn nakládat s předanými údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, kterou byl naší společností pověřen.

Zpracovateli jsou:

 • poskytovatelé IT služeb
 • poskytovatelé účetních služeb
 • poskytovatelé archivačních služeb
 • marketingové, eventové agentury
 1. Členům asociace chytrého bydlení – za účelem přehledů, analýz, rozvíjení společného poslání sdružení ACHB i jejich obchodní činnosti. Mohou mít přístup k údajům jako je jméno, příjmení, e-mail, tel., kontaktní adresa, pracovní pozice, zaměstnavatel, aj.
 2. Našim poradcům – pokud je to nezbytné pro ochranu práv a zájmů naší společnosti předáváme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro úspěšné uplatnění nároku nebo hájení našich práv dalším osobám (například právnímu zástupci, pojišťovnám nebo pojistnému 4.
 3. Státním orgánům, respektive dalším subjektům v případech, kdy to naší společnosti ukládá právní předpis (například orgány státní správy, orgány dohledu, orgány činné v trestním řízení, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci).
 4. S Vašim souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo své osobní údaje upravit, doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme.

Ochrana dětí

Ochrana soukromí těch velmi mladých je pro nás extrémně důležitá. Z tohoto důvodu neukládáme ani nesbíráme informace o těch, o kterých víme, že jsou mladší 15 let.Žádná část našich stránek není upravena tak, aby lákala kohokoliv mladšího 15 let.

Jak se s námi spojit

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat

 • Poštou: Asociace chytrého bydlení, Palackého 491, 769 01 Holešov-Všetuly
 • E-mailem: info@achb.cz
 • Telefonicky: +420 608 426 858, v čase mezi 9-15h.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů (GDPR) platí od 25.5.2018.

Asociace chytrého bydlení
V Holešově dne 22. 5. 2018